Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Όροι εγγύησης τελικού χρήστη
H PCRAMA Alternative Technology Stores έχει καθιερώσει την ακόλουθη πολιτική χορήγησης εξουσιοδότησης για την επιστροφή εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές στον κλάδο της πληροφορικής
A. Περίοδος ισχύος της εγγύησης
1. Τα προϊόντα που πωλούνται από την PCRAMA αναφορικά με την εκτέλεση των λειτουργιών τους διαθέτουν μία περίοδο ισχύος της εγγύησης καθώς και όρια απαιτήσεων .
2. Οι περίοδοι ισχύος της εγγύησης εφαρμόζονται μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πωλούνται προϊόντα της PCRAMA ή σε περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την PCRAMA .
3. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα προϊόντα της ως άνω κατηγορίας ανέρχεται στα δύο έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία πώλησης στον τελικό χρήστη, η οποία ελέγχεται από τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) του εκάστοτε προϊόντος. Εντούτοις, μερικά αναλώσιμα είδη της PCRAMA δύνανται να έχουν εγγύηση ενός έτους.
4. Εάν τα ελαττωματικά αντικείμενα στέλλονται για επιδιόρθωση, θα πρέπει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης να είναι αναγνωρίσιμη και πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ορατά και άλλα επικυρωτικά έγγραφα όπως η κάρτα εγγύησης ή ο κωδικός ημερομηνίας λήξης της εγγύησης.
5. Η εγγύηση για επιδιορθωμένα προϊόντα διαρκεί για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για 3 μήνες από την ημέρα επιδιόρθωσης. Αυτό εξαρτάται από το πoια περίοδος είναι μεγαλύτερη.
6. Ο χρήστης υποχρεούται στην ηλεκτρονική αποστολή της Φόρμας Έγγύησης η οποία υπάρχει στο site ΕΔΩ μέσα σε διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος για να έχει ισχύ η εγγύηση, και κατά επέκταση η επιστροφή του προϊόντος για επισκευή/αντικατάσταση με τη Φόρμα RMA (Βλ. Παραγ. Γ). Η εγγύηση από την PCRAMA και όλες οι υπηρεσίες που την διέπουν στην παρούσα σύμβαση στην περίπτωση αυτή που θα συμπληρωθεί η Φόρμα Εγγύησης εμπρόθεσμα εντός 5 ημερολογιακών ημερών δίδονται ατελώς. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη Stock/Refurbish στην ιστοσελίδα, αφού η εγγύηση δίδεται πλέον από τη PCRAMA και όχι από τον αρχικό κατασκευαστή του προϊόντος. Επιπλέον, η συμπλήρωση της Φόρμας Εγγύησης αποσκοπεί στην διασταύρωση του σειριακού αριθμού του προϊόντος με τον πραγματικό τελικό χρήστη, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς, καθώς και στη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του προϊόντος, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχύτερη και τελειότερη τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγγύησης. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των 5 ημερολογιακών ημερών και δεν έχει συμπληρωθεί και αποσταλλεί η Φόρμα Εγγύησης. τότε το προϊόν τίθεται Εκτός Εγγύησης. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να εξασφαλίσει την εγγύηση του προϊόντος καταβάλλοντας στην PCRAMA το αντίστοιχο τίμημα που είναι €50 + ΦΠΑ ετησίως για να έχει την προαναφερθείσα κάλυψη της εγγύησης. Η μέγιστη ανανέωση δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Η τελευταία περίπτωση προϋποθέτει ότι το προϊόν έχει πρώτα έρθει στις εγκαταστάσεις μας για έλεγχο και εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις για να καλυφθεί Εντός Εγγύησης από την PCRAMA, τότε και μόνο τότε παίρνει την τελική έγκριση. Στην τελευταία περίπτωση πληρώνεται το αναλογούν ετήσιο τίμημα, καθώς και τα μεταφορικά έξοδα από τον πελάτη. Τέλος, τα Εκτός Εγγύησης προϊόντα μπορούν να παραληφθούν κανονικά από την PCRAMA αποστέλλοντας τη Φόρμα RMA (Βλ. Παράγραφο Γ') και να χρεωθούν σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο service.  Η PCRAMA διαθέτει άρτια εξπλισμένο τεχνικό προσωπικό και μπορεί να φέρει εις πέρας και τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις επιισκευών, χρεώνοντας τις φθηνότερες τιμές πανελλαδικώς.
7. Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης εντός διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών. Φόρμα Υπαναχώρησης
8. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη Stock/Refurbish ή Vintage.
9. Για τους Laptop (Φορητοί Η/Υ) που είναι (Refurbish) δεν ισχύει εγγύηση για την μπαταρία.
10. Για την κατηγορία Vintage ισχύει εγγύηση 12 μηνών για όλα τα εξαρτήματα εκτός της μπαταρίας και του σκληρού δίσκου.
11. Η PCRAMA δεν δέχεται επιστροφή προϊόντων που δεν έχουν παραληφθεί. Όσον αφορά τις παραγγελίες μέσω αντικαταβολών ισχύει ότι και στους όρους χρήσης (βλ. Ιστοσελίδα μας) και το παρόν έντυπο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τους τελευταίους.
12. Η PCRAMA δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. (Χτυπημένο ή εμφανώς ταλαιπωρημένο δέμα ή ανοιγμένο δέμα). Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης πρέπει να επικονωνεί ΑΜΕΣΑ μαζί μας τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.
13. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
B. Περιορισμοί εγγύησης
Η PCRAMA δεν υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα τα οποία είναι:
1. χαλασμένα, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή η ζημία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος,
2. χαλασμένα ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
3. χαλασμένα, εξαιτίας πεσίματος, βροχής, βύθισης σε νερό, συμπύκνωσης, διάβρωσης, ή ξένων στοιχείων που κατέβαλαν τη μονάδα,
4. ραγισμένα ή εμφανίζοντα σπάσιμο στο εξωτερικό περίβλημα ή ζημία στην πλακέτα,
5. αποσυναρμολογούμενα εξ ιδίου του χρήστη, ή φέροντα ανταλλακτικό μη γνήσιο. Επιδιόρθωση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του αρχικού κατασκευαστή θεωρείται αποσυναρμολόγηση εξ ιδίου του χρήστη,
6. καλυμμένα με καινούργιες ετικέτες ή φέρουν μη γνήσια "Αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης της εγγύησης" ή είναι φθαρμένα καθιστώντας την ημερομηνία λήξης της εγγύησης πάνω στο προϊόν μη αναγνωρίσιμη,
7. χαλασμένα λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων αναπόφευκτων εξωτερικών δυνάμεων, (π.χ. αυξομειώσεις τάσης ρεύματος),
8. χαλασμένα λόγω της ανεπαρκούς συσκευασίας κατά την αποστολής τους για επισκευή,
9. χαλασμένα ή άχρηστα εξαιτίας της σύνδεσης τους με μεμονωμένα προϊόντα, τα οποία δεν προμηθεύει η PCRAMA, ή με προϊόντα μη συμβατά με αυτά της PCRAMA.
10. Η PCRAMA δύναται να τροποποιήσει τους όρους εγγύησης-χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όροι εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημερομηνία αγοράς και είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο εγγύησης επικυρωμένο από την εταιρεία μας με τη σφραγίδα και την ημερομηνία αγοράς, διαφορετικά ισχύουν οι τωρινοί που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα μας.
11. Η PCRAMA δεν εξουσιοδοτεί ή δε φέρει ευθύνη για κάθε άλλη διατιθέμενη εμπορική μονάδα. Η διεκπεραίωση σέρβις από ιδιώτη ξεπερνά τα όρια της παρούσας εγγύησης με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της PCRAMA.
Περιορισμός της ευθύνης
Η PCRAMA δεν ευθύνεται απέναντι στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων της για οιαδήποτε συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού, άλλη έμμεση απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση ή της επιδόσεις του προϊόντος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. 
Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα δεδομένα από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης προϊόντων, οι συνδεόμενες απώλειες ή η απώλεια των προβαλλόμενων κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης.
Γ. Κανονισμός Λειτουργίας (Επιστροφή Προϊόντων)
1. Εάν κάποιο προϊόν παρουσιάζει μια δυσλειτουργία, με εξαίρεση των προϊόντων που έχουν πουληθεί και επιστρέφονται, και πρέπει να αποσταλλεί για επισκευή-εξέταση, ασχέτως αν η περίπτωσή του συμμορφώνεται με τους όρους εντός ή εκτός εγγύησης, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό Δελτίο Επισκευής (Φόρμα RMA) και να επιστρέφεται στην PCRAMA με ταχυμεταφορική Γενική Ταχυδρομική χρέωση παραλήπτη και κωδικό 2ΘΝ600616, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλέστερη μεταφορά του προϊόντος, αλλά και η χαμηλότερη το δυνατόν χρέωση μετέπειτα κατά την επιστροφή του προϊόντος στον τελικό πελάτη. Κατεβάστε το Δελτίο Επισκευής (Φόρμα RMA) ΕΔΩ (σε excel μορφή, το συμπληρώνετε και το αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο info@pcrama.gr) ή ΕΔΩ (pdf μορφή, το εκτυπώνετε και το σκανάρετε αφού το συμπληρώστε, και το αποστέλλετε πάλι ηλεκτρονικά στο info@pcrama.gr  ή τηλεφωνικά στο FAX: 2314008023).
2. Δεν θα γίνεται δεκτό για επισκευή προϊόν που προηγουμένως δεν έχει συμπληρωθεί η Φόρμα RMA.
3. Μετρώντας από την ημέρα που ένα προϊόν αποσύρεται, τα αναγκαία εξαρτήματα για το σέρβις επισκευής θα πρέπει να προμηθεύονται για 3 έτη. Εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά προϊόντων ή παρέχονται οι υπηρεσίες αναβάθμισης τότε μπορεί να συζητηθεί η αμοιβή αναβάθμισης.
Δ. Υπηρεσίες After-Sales
Επισκευή
Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα τα οποία εμπίπτουν εντός της εγγύησης θα επισκευάζονται δωρεάν, το κόστος αποστολής στην εταιρεία φέρει ο τελικός πελάτης και το κόστος αποστολής πίσω φέρει επίσης ο τελικός πελάτης.
Επισκευές εκτός εγγύησης θα χρεώνονται και θα κοστολογούνται βάσει των τιμών της πραγματικής κατάστασης επισκευής και των εφεδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας το Ευρώ ως μονάδα υπολογισμού.
Εάν ένα προϊόν δε δύναται να επισκευαστεί θα αντικαθίσταται από καινούργιο, παρεμφερές, καλύτερο ή επιδιορθωμένο.

Για την PCRAMA Alternative Technology Stores